Direkt zum Inhalt

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Všeobecné informácie:

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je spoločnosť Jaguar Land Rover Austria GmbH, Siezenheimer Straße 39a, 5020 Salzburg, Rakúsko. FN 84604v, Krajský súd Salzburg. Číslo UID: ATU 33969701.

Prístupom na túto webovú stránku a jej používaním bez obmedzenia prijímate nasledujúce podmienky.

Používanie tejto webovej stránky sa riadi rakúskym právom. .

Spoločnosť Jaguar Land Rover Dealer a spoločnosť Jaguar Land Rover Austria GmbH sa snažia zabezpečiť, aby bol obsah tejto webovej stránky aktuálny a bez chýb.  Táto webová stránka slúži len na informačné účely. Informácie uvedené na tejto webovej stránke nie sú záväzné a nepredstavujú ponuku na predaj. Záväzné ponuky a informácie vám poskytne výlučne váš predajca vozidiel Jaguar Land Rover.

 

Informácie o výrobku:

Spoločnosť Jaguar Land Rover neustále hľadá spôsoby zlepšovania, najmä v oblasti špecifikácií, dizajnu a výroby svojich vozidiel. Preto môže kedykoľvek dôjsť k zmenám v dizajne, úrovniach výbavy, modeloch, špecifikáciách a tiež dostupnosti vozidiel bez osobitného upozornenia.

 

Obrázky produktu:

Vyobrazenia výrobkov na tejto webovej stránke sa môžu v jednotlivých detailoch líšiť od modelov dostupných v Slovakia. Niektoré ilustrácie výrobkov a animácie na tejto webovej stránke boli vytvorené na počítači a určené pre Európu. Zobrazené funkcie, farby a príslušenstvo preto nemusia byť v Slovakia dostupné alebo môžu byť dostupné len za príplatok. Z dôvodu zobrazenia na obrazovke sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. O variantoch výbavy dostupných v Slovakia vás bude ochotne informovať váš predajca.

 

Podrobnosti o cene:

Všetky ceny uvedené na tejto webovej stránke nie sú záväzné (ak nie je výslovne uvedené inak). Ceny nepredstavujú ponuku na predaj a môžu sa líšiť od cien pri uzatváraní zmluvy s predajcom. Všetky údaje o výbave, služby a príslušenstvo ponúkané na tejto webovej stránke sú spravidla k dispozícii len za príplatok v porovnaní so štandardnou výbavou.

 

Spotreba a CO2 emisie:

Uvedené údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 sú hodnoty stanovené v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1151 v platnom znení s použitím cyklu WLTP. WLTP označuje európsky testovací postup používaný od septembra 2017 na výpočet spotreby paliva a emisií C0₂ osobných vozidiel. Meria sa spotreba paliva a energie, dojazd a emisie. Slúži to na získanie reálnejších hodnôt spotreby. Vzhľadom na realistickejšie testovacie podmienky sú hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 namerané podľa WLTP v mnohých prípadoch vyššie ako hodnoty, ktoré sa predtým merali podľa postupu NEDC. Ak nie je uvedené inak, uvedené hodnoty sa vždy vzťahujú na vozidlo v základnej výbave, a nie na jednotlivé vozidlo. Nie sú súčasťou ponuky, ale treba ich chápať výlučne ako usmernenie a slúžia na porovnanie rôznych modelov vozidiel a výrobcov vozidiel. Spotreba paliva rôznych verzií modelového radu sa môže líšiť alebo zvyšovať v dôsledku rôznych špecifikácií a voliteľnej výbavy. V praxi spotrebu paliva a emisie CO2 výrazne ovplyvňuje správanie vodiča a iné netechnické faktory, ako sú podmienky na ceste a v premávke, ktoré môžu viesť k rozdielnym hodnotám spotreby paliva. Pri vymeriavaní daní a iných poplatkov súvisiacich s vozidlom na základe emisií CO2 sa môžu uplatňovať iné hodnoty, ako sú uvedené na webovej stránke. Voliteľná výbava môže tieto hodnoty zvýšiť.

CO2 je hlavným skleníkovým plynom, ktorý spôsobuje globálne otepľovanie. Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva a oficiálnych špecifických emisiách CO2 nových osobných automobilov nájdete v Príručke o spotrebe paliva, emisiách CO2 a spotrebe elektrickej energie nových osobných automobilov, ktorá je bezplatne k dispozícii u všetkých distribútorov značky Jaguar Land Rover a ktorú si môžete stiahnuť z webovej stránky http://www.autoverbrauch.at.

 

Copyright:

Táto webová stránka a jej obsah, ako sú softvérové programy, texty, obrázky a údaje, sú chránené autorským právom. Informácie, texty, obrázky a grafiku na tejto webovej stránke možno používať len na osobné účely. Texty, obrázky, grafika, logá, tlačidlá, symboly, ilustrácie, ako aj ich výber a usporiadanie, zdrojové kódy sa nesmú reprodukovať, upravovať, prenášať, licencovať ani publikovať ako celok alebo ich časti na komerčné alebo verejné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

 

Práva na ochrannú známku:

Všetky názvy, obrázky a logá použité na tejto webovej stránke, ktoré identifikujú spoločnosť Jaguar Land Rover alebo jej produkty, sú vlastníckymi značkami spoločností Jaguar Land Rover Limited, Jaguar Land Rover Austria GmbH alebo iných vlastníkov. Názvy značiek, produktov, služieb alebo spoločností tretích strán použité na tejto webovej lokalite sú ochrannými známkami, servisnými značkami alebo obchodnými názvami ich príslušných vlastníkov.  Je zakázané používať ich bez predchádzajúceho súhlasu ich vlastníkov.

 

Odmietnutie zodpovednosti:

Snažíme sa zabezpečiť, aby bola webová stránka neustále dostupná a aby boli všetky informácie na nej uvedené presné, úplné a aktuálne.  

Neposkytujeme však žiadnu záruku, pokiaľ ide o presnosť alebo úplnosť informácií obsiahnutých na tejto webovej lokalite alebo jej trvalú použiteľnosť, a nemožno zaručiť, že webová lokalita neobsahuje počítačové vírusy alebo chyby.

Nepreberá sa žiadna zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z prístupu na túto webovú stránku alebo z jej nedostupnosti alebo funkčnosti, pokiaľ tieto straty alebo škody nie sú spôsobené úmyslom alebo hrubou nedbalosťou zo strany spoločnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH alebo predajcu Jaguar Land Rover.

  

 

Hyperlinks:

Táto webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky, ktoré sú úplne nezávislé od tejto webovej stránky. Hypertextový odkaz na externú webovú lokalitu by sa nemal považovať za podporu tejto lokality a jej obsahu. Akúkoľvek externú webovú lokalitu, ktorú navštívite kliknutím na odkaz na tejto stránke, nemôžeme ovplyvniť a robíte tak výlučne na vlastné riziko.

 

Zmeny právneho základu:

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto "Právne upozornenia a podmienky používania" ich zverejnením na tejto webovej stránke. Ak nesúhlasíte s podmienkami používania tejto webovej stránky, musíte ju okamžite prestať používať.

 

Copyright © 2019 Jaguar Land Rover Austria GmbH

 

Kontakt:

Jaguar Land Rover Slovakia

A Division of Jaguar Land Rover Austria GmbH

Fasaneristraße 35 

A-5020 Salzburg, Rakúsko 


Telefon:+43 662 21 21-0
E-Mail: info3@jaguarlandrover.com